ALGEMENE VOORWAARDEN AUTISMECOACH OPLEIDINGEN, (ONLINE) TRAININGEN, TOOLKIT EN OVERIGE DIENSTEN 2020

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten van opdracht die tussen Opdrachtgever en Marja Boxhoorn worden gesloten. Hierbij handelt Marja Boxhoorn onder de naam Autismecoach (hierna te noemen: Autismecoach).
 2. De werkzaamheden worden door Autismecoach verricht op basis van een Overeenkomst van opdracht in de zin van 7:400 e.v. BW (hierna te noemen: de Overeenkomst), en uitdrukkelijk niet vanuit een (fictieve) arbeidsverhouding met Opdrachtgever. Opdrachtgever zal over de verschuldigde bedragen dan ook geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen inhouden en afdragen.
 3. De Overeenkomst wordt door beide partijen uitsluitend gesloten in de uitoefening van diens beroep of bedrijf.
 4. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Wijzigingen en aanvullingen op deze Overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
 6. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
 7. Beide partijen kunnen langs digitale (elektronische) weg met elkaar communiceren, informatie uitwisselen en overeenkomsten met elkaar sluiten. Aan het gebruik hiervan kleven risico’s zoals vertragingen, manipulatie en virussen. Autismecoach is niet aansprakelijk voor schade die hieruit eventueel voortvloeit.
 8. Waar staat vermeld dat schriftelijk zal worden gecommuniceerd, kan dit eveneens op digitale wijze worden gedaan.

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

Algemeen

 1. Een te sluiten Overeenkomst tussen Autismecoach en Opdrachtgever heeft betrekking op het volgen van een opleiding tot autismecoach (hierna te noemen: de Opleiding), het gebruik van de Toolkit voor autismecoaches (hierna te noemen: de Toolkit), het volgen van een (online) training en/of het afnemen van overige diensten van Autismecoach.
 2. Autismecoach is gerechtigd om op ieder moment Opdrachtgever haar (verdere) dienstverlening te weigeren, om haar moverende redenen. Autismecoach zal Opdrachtgever hierover schriftelijk informeren.

Opleiding

 1. Opdrachtgever kan zich opgeven voor het volgen van een Opleiding of een (online) training van Autismecoach op een door Autismecoach aan te geven wijze.
 2. De Opleiding bestaat uit door Autismecoach opgegeven onderdelen gedurende de aangegeven looptijd. De informatie over de Opleiding staat vermeld op de website van Autismecoach (hierna te noemen: de Website).
 3. Een Overeenkomst voor het volgen van de Opleiding komt tot stand door de bevestiging van Autismecoach dat Opdrachtgever zal deelnemen aan de Opleiding.

(Online) Trainingen

 1. De Overeenkomst tot het volgen van een (online) training komt tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door Autismecoach.

Toolkit

 1. De Overeenkomst voor de Toolkit komt tot stand door de schriftelijke bevestiging daarvan door Autismecoach.

Overige diensten

 1. De overige diensten van Autismecoach hebben betrekking op het bieden van een certificering van Opdrachtgever indien deze voldoet aan de door Autismecoach gestelde (kwaliteits)eisen, en op het doorverwijzen van een (potentiële) klant van Autismecoach (hierna te noemen: de/een Klant), en eventuele andere diensten die Autismecoach vermeldt op haar website.
 2. Indien Opdrachtgever gebruik wenst te maken van de overige diensten van Autismecoach, kan zij dit op een door Autismecoach aan te geven wijze kenbaar maken.
 3. De Overeenkomst tot het leveren van de overige diensten komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Autismecoach. Autismecoach kan bij het sluiten van deze Overeenkomst nadere voorwaarden stellen. Hierover zal Autismecoach Opdrachtgever vooraf schriftelijk informeren.

Artikel 3: Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

 1. Autismecoach spant zich in om haar prestaties naar beste vermogen uit te voeren.
 2. Autismecoach is gerechtigd een derde (delen van) de werkzaamheden te laten uitvoeren. Autismecoach zal Opdrachtgever daarover informeren.
 3. De prijzen worden vermeld in het aanbod van Autismecoach. Deze opgegeven prijzen zijn exclusief BTW.
 4. Klachten dienen binnen 24 uur na afronding van (het deel van) de prestatie waarop de klacht betrekking heeft, schriftelijk aan Autismecoach te worden gemeld. Na deze termijn wordt (het deel van) de prestatie geacht te zijn aanvaard. Het melden van klachten schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 4: Opleiding

 1. Opdrachtgever staat in voor een tijdige en volledige verstrekking van alle voor de Opleiding relevante informatie.
 2. Op de Website staat informatie over de Opleiding. Autismecoach is gerechtigd om de inhoud, de plaats en tijd van (onderdelen van) de Opleiding te wijzigen, zonder dat Opdrachtgever gerechtigd is de Overeenkomst te beëindigen of schadevergoeding te vorderen. Autismecoach zal Opdrachtgever over de wijzigingen informeren.
 3. Individuele afspraken in de Opleiding kunnen tot twee (2) werkdagen voor de afspraak kosteloos worden verplaatst. Indien de afspraken binnen twee werkdagen voor de afspraak worden verplaatst, is Autismecoach gerechtigd om voor deze afspraken een aparte factuur te sturen. Gemiste afspraken kunnen niet worden ingehaald, en laten de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.
 4. De onderdelen van de Opleiding kunnen uitsluitend worden doorlopen binnen de daarvoor aangegeven periode. Indien onderdelen gemist worden, kunnen deze niet op een later moment worden ingehaald.
 5. De reis- en verblijfkosten die Opdrachtgever maakt in het kader van de Opleiding zijn niet opgenomen in de prijs en zijn voor eigen rekening.
 6. Indien Opdrachtgever op enig moment niet verder wenst deel te nemen aan de Opleiding, kan hij de Overeenkomst voortijdig schriftelijk of via mail opzeggen.

Artikel 5: (Online) Training

 1. Onverminderd de verplichtingen van Autismecoach, blijft Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de mate waarin hij zich op de in de (online) training gegeven adviezen baseert, alsmede voor het gebruik en de implementatie daarvan.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor een deugdelijke computer en programmatuur en een internetverbinding.
 3. De Overeenkomst tot het volgen van de (online) training kan na de totstandkoming niet voortijdig worden opgezegd door Opdrachtgever.

Artikel 6: Toolkit

 1. De Overeenkomst geeft een licentie op naam voor het gebruik van de Toolkit. Opdrachtgever is gerechtigd de Toolkit te gebruiken bij de begeleiding en training van klanten.
 2. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Toolkit voor andere doelen te gebruiken, waaronder mede wordt begrepen het exploiteren van de Toolkit of anderen opleiden middels de geleerde methodiek.
 3. Opdrachtgever is ook niet gerechtigd om de licentie voor de Toolkit door te verkopen of anderszins over te dragen aan een ander of een ander een sub licentie te verschaffen, onder welke benaming dan ook.
 4. De licentie voor de Toolkit is van onbeperkte duur. Autismecoach is gerechtigd om de licentie in te trekken bij niet-nakoming van de bepalingen uit de Overeenkomst door Opdrachtgever.

Artikel 7: Overige diensten

 1. De overige diensten van Autismecoach bestaan uit certificering en doorverwijzing.

Certificering

 1. Na afloop van de Opleiding kan Autismecoach ertoe overgaan Opdrachtgever een certificaat toe te kennen. Dit betekent dat Opdrachtgever alle onderdelen van de Opleiding heeft gevolgd en de opdrachten heeft uitgevoerd. Autismecoach kent het certificaat gecertificeerd autismecoach toe als zij van mening is dat Opdrachtgever voldoet aan de door Autismecoach gestelde (kwaliteits)eisen.
 2. De certificering houdt in dat Opdrachtgever vermeld staat op de Website als een gecertificeerd autismecoach en dat Opdrachtgever deze certificering mag gebruiken in al diens uitingen. Vermelding op de Website houdt niet in dat er een dienstverband bestaat tussen Autismecoach en Opdrachtgever of dat Opdrachtgever onderdeel is van Autismecoach of daaraan gelieerd is. Opdrachtgever zal naar Klanten en derden op geen enkele wijze daartoe een indruk wekken.
 3. De certificering vangt aan vanaf het moment van melding daarvan door Autismecoach voor de duur van een jaar. De certificering kan daarna telkens verlengd met een jaar.
 4. De certificering is persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan derden, ook niet als die zijn verbonden aan dezelfde organisatie.
 5. Autismecoach is gerechtigd om eisen te stellen aan verlenging van de certificering, zoals ervarings-, opleidings- en kwaliteitseisen. Voorwaarde om de certificering te verlengen is dat bij de behandeling van Klanten de methodiek, de toolkit en de overige materialen uit de Opleiding worden toegepast zoals Autismecoach dit leert in de Opleiding.
 6. De prijs van de certificering wordt per jaar berekend en is bij vooruitbetaling verschuldigd. De prijs van de certificering kan jaarlijks worden aangepast. Autismecoach informeert Opdrachtgever schriftelijk voorafgaand aan deze aanpassing.
 7. De certificering kan op ieder moment schriftelijk (via mail) worden opgezegd door Opdrachtgever.

Doorverwijzing

  1. Voorwaarden voor doorverwijzing van Klanten door Autismecoach:
   1. Opdrachtgever heeft de Opleiding volledig gevolgd en beschikt over een geldige certificering door Autismecoach.
   2. Opdrachtgever is gerechtigd om in Nederland te werken
   3. In het geval Opdrachtgever een zelfstandig ondernemer is, dient Opdrachtgever te beschikken over een geldige inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
   4. Opdrachtgever garandeert Autismecoach dat Opdrachtgever te allen tijde voldoet aan alle eisen van privacywetgeving. Opdrachtgever vrijwaart Autismecoach voor eventuele aanspraken van derden (w.o. mede begrepen Klanten) terzake en zal Autismecoach volledig schadeloos stellen.
  2. Indien Opdrachtgever in aanmerking wenst te komen om Klanten doorverwezen te krijgen, dient Opdrachtgever alle relevante gegevens aan Autismecoach te verstrekken.
  3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie, ook indien die afkomstig is van derden. In geval deze informatie niet correct of onvolledig is, kan dit aanleiding vormen voor Autismecoach om de certificering te beëindigen en niet meer door te verwijzen.
  4. Indien een Klant aan Autismecoach aangeeft diensten op het gebied van autismecoaching te wensen, beoordeelt Autismecoach of Opdrachtgever geschikt zou kunnen zijn om deze opdracht te kunnen uitvoeren. Opdrachtgever heeft geen automatisch recht op doorverwijzing door Autismecoach. Indien Autismecoach Opdrachtgever geschikt acht voor een opdracht, kan Autismecoach deze aan Opdrachtgever voorleggen.
  5. Nadat Opdrachtgever hiertoe toestemming heeft gegeven, zal Autismecoach de relevante (bedrijfs)gegevens van Opdrachtgever voorleggen aan een Klant. Autismecoach is gerechtigd om gegevens van meerdere Opdrachtgevers aan de Klant voor te leggen.
  6. Indien Opdrachtgever en een Klant tot overeenstemming komen over een opdracht, sluiten Opdrachtgever en deze Klant een overeenkomst. Opdrachtgever voert deze overeenkomst met de Klant uit onder eigen naam, onder eigen verantwoordelijkheid en op eigen risico. Autismecoach is geen partij bij deze overeenkomst en kan hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden. Opdrachtgever vrijwaart Autismecoach terzake voor aanspraken van Klanten en derden.
  7. Indien Opdrachtgever en de Klant voornoemde overeenkomst sluiten, is Opdrachtgever aan Autismecoach een vergoeding verschuldigd voor de doorverwijzing.
  8. Opdrachtgever staat er jegens Autismecoach voor in dat hij de behandeling van Klanten uitvoert zoals geleerd in de Opleiding.

Artikel 8: Vertrouwelijkheid

 1. Autismecoach verplicht zich tot geheimhouding van door of namens Opdrachtgever verstrekte vertrouwelijke informatie.
 2. Deze geheimhoudingsverplichting van lid 1 geldt niet indien:
  – de gegevens aan een Klant verstrekt worden in het kader van de doorverwijzing zoals omschreven in het vorige artikel;
  – Autismecoach verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een uitspraak van een rechter of overheidsorgaan.
 3. In de Opleiding en in de vervolgopleidingen voor de certificering verplichten Autismecoach en Opdrachtgever zich tot strikte vertrouwelijkheid van alle uitgewisselde informatie. Deze bepaling in lid 3 blijft geldig na afloop van de Overeenkomst.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

 1. In het kader van de Overeenkomst levert Autismecoach diensten en materialen, zoals readers, checklists, (e-)books, brochures en de Toolkit. Alle (eventuele) intellectuele eigendomsrechten op deze diensten en materialen berusten uitsluitend bij Autismecoach danwel, indien zulks uitdrukkelijk is aangegeven, bij derden.
 2. Alle door Autismecoach geleverde informatie, materialen en de toolkit worden uitsluitend verstrekt om door Opdrachtgever zelf te worden gebruikt voor de Opleiding en voor het begeleiden en trainen van Klanten.
 3. In geval van certificering is Opdrachtgever gerechtigd om het logo van gecertificeerd autismecoach in ongewijzigde vorm te gebruiken in al diens uitingen, en de naam gecertificeerd autismecoach te voeren.
 4. Opdrachtgever is niet gerechtigd om buiten deze doelen (delen van) geleverde informatie en producten en het logo te wijzigen, (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden op enigerlei wijze kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling.
 5. In geval van naamsvermelding van Autismecoach of van derden bij geleverde producten, is Opdrachtgever niet gerechtigd deze te verwijderen.
 6. Als Opdrachtgever niet meer door Autismecoach gecertificeerd is, dient Opdrachtgever onmiddellijk, en uiterlijk binnen 5 werkdagen, het logo en de naam gecertificeerd autismecoach te verwijderen in al diens uitingen en het gebruik daarvan te staken. Opdrachtgever wordt verwijderd van de Website.
 7. De bepalingen uit dit artikel blijven geldig na afloop van de Overeenkomst.

Artikel 10: Betaling

 1. De verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen betaaltermijn te staan bijgeschreven op de bankrekening van Autismecoach.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij anders is overeengekomen.
  Opdrachtnemer kan pas deelnemen aan de Opleiding na ontvangst van het verschuldigde bedrag door Autismecoach.
 3. Facturen worden elektronisch verzonden naar het door Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.
 4. Indien op enig moment Opdrachtgever niet aan diens betalingsverplichting voldoet, is Autismecoach gerechtigd haar prestaties op te schorten of Opdrachtgever deelname aan de Opleiding ontzeggen tot Autismecoach de overeengekomen betaling volledig heeft ontvangen. De onderdelen van de Opleiding die Opdrachtgever om deze reden niet heeft bijgewoond, gelden als gemiste afspraken zoals omschreven in artikel 4.3 en artikel 4.4.
 5. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 5 werkdagen na factuurdatum.
 6. Indien Opdrachtgever niet uiterlijk op de overeengekomen betaaldata danwel binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is Autismecoach gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd overige rechten van Autismecoach, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot de dag der algehele voldoening.
 7. In redelijkheid gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten die Autismecoach maakt als gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze kosten zijn vastgesteld op 15% van de openstaande vordering, met een minimum van Euro 40.

Artikel 11: Voortijdige beëindiging van de Overeenkomst

 1. Autismecoach heeft het recht om de Overeenkomsten met betrekking tot de Opleiding en het leveren van overige diensten om haar moverende redenen op ieder moment stop te zetten. Redenen kunnen zijn onprofessioneel en/of onwenselijk gedrag of een gebrek aan inzet van Opdrachtgever.
 2. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht van Autismecoach, waaronder mede wordt verstaan ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, computerstoring of -uitval, internetstoring of -uitval, telefoonstoring of -uitval, of plotselinge uitval van een locatie, is Autismecoach gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen danwel haar prestaties op te schorten, zonder dat Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden. Indien Autismecoach op grond van overmacht de Overeenkomst beëindigt, houdt Autismecoach het recht op betaling van alle prestaties die waren verricht voordat er sprake was van overmacht.
 3. Bij de Opleiding spant Autismecoach zich in geval van overmacht in om een uitgevallen onderdeel op een andere datum te laten plaatsvinden. Hierover informeert Autismecoach Opdrachtgever zo spoedig mogelijk.
 4. Aan ieder der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding slechts toe indien de andere partij toerekenbaar tekortschiet in een wezenlijke verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en de andere partij ter zake van die verplichting in verzuim is.
 5. Partijen hebben het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surséance van de andere partij.
 6. De Overeenkomst eindigt in geval van overlijden van één der partijen.
 7. Indien Opdrachtgever een Overeenkomst voortijdig beëindigt, geeft dit geen recht op restitutie van reeds verrichte betalingen en ontslaat dit hem niet van zijn toekomstige betalingsverplichtingen. Deze verplichtingen van Opdrachtgever worden op het moment van beëindiging van de Overeenkomst direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Autismecoach is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Autismecoach.
 2. De aansprakelijkheid van Autismecoach is beperkt tot een bedrag gelijk aan één maal het in de Overeenkomst vernoemde bedrag.
 3. Autismecoach is uitsluitend gehouden tot vergoeding van directe schade. Aansprakelijkheid van Autismecoach voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, is uitgesloten.
 4. Buiten de in voorgaande artikelen genoemde gevallen rust op Autismecoach geen enkele verplichting tot schadevergoeding.
 5. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
 6. Autismecoach zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Autismecoach is aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen van deze derden indien en voor zover deze onder leiding en verantwoordelijkheid van Autismecoach werken.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Autismecoach ter zake van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de tussen Autismecoach en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Autismecoach. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (proces)kosten die Autismecoach in verband met een dergelijke aanspraak maakt.
 8. Derden die door Autismecoach worden ingeschakeld voor de uitvoering van een Overeenkomst, kunnen zich jegens Opdrachtgever op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen beroepen, als waren zij zelf partij bij die Overeenkomst.

Artikel 13: Overige bepalingen

 1. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien, worden uitsluitend beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Autismecoach is gevestigd.
 3. Indien Autismecoach op enig moment afstand doet van een of meerdere rechten die haar uit hoofde van deze algemene voorwaarden toekomt of toekomen, ontstaat hierdoor geen recht voor Opdrachtgever in toekomstige situaties of overeenkomsten. In volgende situaties en overeenkomsten gelden deze algemene voorwaarden onverkort en volledig, tenzij alsdan tussen partijen andere afspraken worden overeengekomen.
 4. Autismecoach is gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. De algemene voorwaarden die op de Website staan vermeld, zijn de op de Overeenkomst toepasselijke algemene voorwaarden.